Γενικοί Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης Website

Παρακαλούµε θερµά τους επισκέπτες / χρήστες του διαδικτυακού τόπου να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης

Προοίµιο

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ρυθµίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που αφορούν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.eleasgi.gr , και η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως «eleasgi.gr».

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος έχει σχεδιασθεί και ολοκληρωθεί από την εταιρεία Ocrinus, η οποία εφεξής για λόγους συντοµίας θα αναφέρεται ως «Εταιρεία».

Δεσµευτικότητα

Με την είσοδό σας και την πλοήγηση στην eleasgi.gr , θεωρείται ότι ανεπιφύλακτα έχετε αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη συµφωνία του έκαστου επισκέπτη / χρήστη προς συµµόρφωση µε τους όρους αυτούς.
Στην περίπτωση τυχόν διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη µε κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει αµέσως και να αποφύγει στο µέλλον την περιήγηση του/της στην eleasgi.gr, και εφόσον το επιθυµεί, να ειδοποιήσει ταυτόχρονα και τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Η eleasgi.gr ενηµερώνει ότι διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγµή, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση ιδιαιτέρως και προσωπικώς έκαστου χρήστη και χωρίς αιτιολόγηση. Επίσης ενηµερώνει ότι τροποποιήσεις λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωµατωθούν στο παρόν κείµενο, οπότε από εδώ να µπορούν να έρθουν σε γνώση του επισκέπτη/χρήστη. Συνεπώς, συνιστάται στους επισκέπτες/χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήµατα το περιεχόµενο των όρων αυτών, µέσα από την ιστοσελίδα.
Επίσης ενηµερώνουµε ότι τυχόν ολική ή µερική ακυρότητα ή αδυναµία εφαρµογής µεµονωµένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχοµένως να δηµιουργηθεί στη συµφωνία µεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη/χρήστη από τον άκυρο, ή αδυνάτως να εφαρµοσθεί, όρο θα συµπληρώνεται µε όσα αναλόγως ισχύουν στην Ελληνική νοµοθεσία. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται ρητά εντός του κειµένου των όρων χρήσης.

Δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συµφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχοµένου της eleasgi.gr (έγγραφα, κείµενα, σήµατα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κ.τ.λ.) αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία του εστιατορίου Ελαίας Γη από τη στιγµή δηµοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαµβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των Διεθνών Συµβάσεων.

Το όνοµα χώρου (domain name) eleasgi.gr είναι νόµιµα καταχωρηµένο στη βάση δεδοµένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) την 25/08/2008 µε αριθµό πρωτοκόλλου 1312469 και προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Αναφορικά µε τα δικαιώµατα Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας των τρίτων µερών (π.χ. συνεργαζόµενων ιστοσελίδων, µελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και µόνο τους δικαιούχους.

Δηλώνεται ότι απαγορεύεται ρητά η µε οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, µετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), µετάφραση και τροποποίηση αποσπάσµατος ή του συνόλου του περιεχοµένου της eleasgi.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της / του κατόχου Μαρίας Κολοβάκη ή / και Δηµήτρη Κολοβάκη.

Περιορισµός ευθύνης

H eleasgi.gr δε µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη/αρνητική συνέπεια κτλ που τυχόν µπορεί να προκύψει από την πρόσβαση επισκέπτη/χρήστη και από τη χρήση πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα. Το σύνολο του περιεχοµένου και των υπηρεσιών της eleasgi.gr παρέχονται αυτούσια «ως έχουν».

Δηλώνεται ρητά ότι δεν παρέχεται καµία εγγύηση εκ µέρους της eleasgi.gr πως οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόµενα θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλµατα, δηλώνουµε όµως ότι θα γίνονται προσπάθειες τυχόν σφάλµατα να διορθώνονται.

Σε καµία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιµότητα του περιεχόµενου των σελίδων και των υπηρεσιών.

Τέλος, δηλώνεται ρητά ότι ουδεµία εγγύηση παρέχεται πως οποιοσδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι τυχόν servers µέσω των οποίων αυτοί γίνονται διαθέσιµοι, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήµια συστατικά. Συνεπώς δε µπορεί να προβληθεί καµία αξίωση οικονοµικής ή άλλης φύσεως για επανόρθωση ζηµιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.

Η eleasgi.gr θα δηµοσιεύει κατά περιόδους άρθρα µε αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των επισκεπτών και χρηστών του.
Αναφορικά µε αυτά, δεν παρέχεται καµία εγγύηση εκ µέρους της eleasgi.gr αναφορικά µε την καταλληλότητα, την πληρότητα ή την έλλειψη λαθών σε αυτά.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Έκαστος επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου, οφείλει αφενός µεν να συµµορφώνεται µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από τις παρακάτω παράνοµες και καταχρηστικές χρήσεις του περιεχοµένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Οι επισκέπτες / χρήστες απαγορεύεται ρητά να:

  • Παραβιάζουν πνευµατικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών σηµάτων και µυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών
  • Να προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή µίµηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νοµικού).
  • Να εγκαθιστούν οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισµικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφηµιστικό υλικό (pop-up) και να προβαίνουν σε ανεπιθύµητη µαζική αλληλογραφία (spam) που να µπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή µόνιµη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισµό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεµβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακοµιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου

Ο επισκέπτης/χρήστης της eleasgi.gr υποχρεούται να µη χρησιµοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, και ενηµερώνεται ρητά ότι τυχόν τέτοια χρήση, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας από την eleasgi.gr για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόµους, στη νοµοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, στην νοµοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και οποιασδήποτε άλλης Δηµόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα µπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωµα ή άλλο έννοµο συµφέρον της Εταιρείας ή τρίτου.

Σε περίπτωση που τυχόν τρίτος κινηθεί νοµικά εναντίον της eleasgi.gr για προσβολή οποιουδήποτε εννόµου αγαθού του, η οποία συµπεριφορά εµπίπτει από τα οριζόµενα στο παρόν κείµενο των όρων χρήσης να ανήκει στο πεδίο ευθύνης του επισκέπτη/χρήστη, η eleasgi.gr ενηµερώνει ρητά ότι διατηρεί το δικαίωµα να στραφεί αναγωγικά κατά του επισκέπτη/χρήστη αυτού. Επιπρόσθετα, µαζί µε τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η eleasgi.gr επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να απαιτήσει αποζηµίωση από τον επισκέπτη/χρήστη για την παραβίαση των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννοµη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση από τη στιγµή που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας eleasgi.gr, αυτό συνεπάγεται ότι συµφωνείτε ότι µε τους παρόντες όρους, και ότι αναγνωρίζετε πως οι περιορισµοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείµενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσµων (links) εντός της eleasgi.gr είναι πιθανό να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων µερών. Η τοποθέτηση των συνδέσµων αυτών έχει γίνει µε µοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών/χρηστών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχοµένου των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται µε σύνδεσµο (link).
Ο εκάστοτε σύνδεσµος οδηγεί σε έναν διαφορετικό διαδικτυακό τόπο, η περιήγηση στον οποία υπόκειται στους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου αυτού.
Η eleasgi.gr και η Εταιρεία δε φέρει καµία απολύτως ευθύνη για το περιεχόµενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων του διαδικτυακού τόπου που παρατίθεται µε σύνδεσµο (link). Η πρόσβαση µε τη χρήση των παρεχόµενων συνδέσµων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαµβάνει χώρα µε την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του επισκέπτη/χρήστη.

Εφαρµοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συµπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το Ελληνικό και το Κοινοτικό Δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Αρµόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών, ορίζονται να είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Πάντως, ενηµερώνουµε ότι η eleasgi.gr έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχοµένως από τη χρήση του ή/και την ερµηνεία και εφαρµογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως επισκέπτης/χρήστης εντοπίσετε οποιοδήποτε προβληµατικό στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε άµεσα τον διαχειριστή στο info@eleasgi.gr.